Hydrografisk sjømåling

 

Hydrografisk sjømåling


Prosessering av multistråle ekkolodd data

Vi bruker EIVA NaviEdit / NaviModel for prosessering av innsamlede multistråle ekkolodd data. Norkyst kan også prosessere data for eksterne kunder.

EIVA NaviModel »


Presentasjoner

Data kan visualiseres med kart, CAD, terrengmodeller og bilder.


Dataleveranse

En vanlig dataleveranse kan bestå av:

 • Rapport med beskrivelse av måleoppdraget
 • Georefererte bilder; bunnhardhet, skyggerelieff med konturer
 • Terrengmodell; ASCII filer med xyz-data, SOSI-format
 • Konturer; Shape-filer, SOSI-format
 • Grunnpunkter; ASCII filer med xyz-data, Shape-filer

Aktuelle vertikale datum i Norge er sjøkartdatum (CD) og NN2000. Horisontalt datum er typisk EUREF89, med UTM eller NTM projeksjon. Transformasjon til andre datum kan utføres ved behov.


Dataleveranse til Kartverket

Norkyst AS har blitt sertifisert av Kartverket som en av to organisasjoner i Norge til å sjømåle, prosessere og levere hydrografiske data til bruk på offisielle sjøkart.

En dataleveranse til Karverket er en omfattende jobb. Det innebærer mer arbeid enn en "vanlig" dataleveranse for f.eks. mellomkontroll etter mudring eller rekongniseringsmålinger.

Eksempel på tilleggsarbeid:

 • Måling/kontroll av kaifronter, fendertykkelse, beskrivelse av beskaffenhet mm.
 • Strenge krav til datarensing og gap i datasettet
 • Statistikk for punktnøyaktighet, THU og TVU
 • Eksport av aksepterte og forkastede punktdata med statistikk
 • Avlegging av grunner, vrak og tørrfall
 • Definere måleoppdragets avgrensing og revisjonslinjer
 • Omfattende rapport med informasjon om bla. formål med målingen, metadata og beskrivelse av leveranse

"Kartverket godkjenner Norkyst AS til å utføre sjømålinger og levere hydrografiske data til Kartverket med følgende farkost – S/L Bintang med det utstyr og begrensninger som framgår av spesifikasjon*"


Målebåt

Norkyst bruker en 8,5 m lang aluminiums målebåt til å utføre detaljert sjømåling ved kysten og i grunne og trange farvann. Bintang har MCA CAT-3 klassifisering for sikker operasjon inntil 20 nautiske mil fra kysten.

Kallesignal: LF 6055
MMSI Nr.: 257 927 700

Båten er utstyr med en Volvo D4 225 HP motor som gir en marsjfart på ca. 18 knop. LOA 8.5 m, BOA 2.9 m, dypgående ≈ 0.7 m, transporthøyde 3.07 m, vekt ≈ 5 tonn.


Fast installert måleutstyr

Multistråle sjømåling

Bintang er utstyrt med ett Kongsberg EM2040 multistråle ekkolodd med 0,7° x 0,7° TX/RX transdusere. Systemet opererer i området 200 – 400 KHz og dekker dybder fra 0,5 – 400/500 m i sjøvann. Dekningsvinkelen er opptil 140° som gir dekningsbredde opptil 5,5 ganger vanndypet. EM2040 måler 256 – 400 stråler per ping og gir en total dybdenøyaktighet på 5-10 cm på sjøbunnen avhengig av dybde.

For å korrigere dybdemålingene for båtens bevegelser brukes en MRU5 bevegelsessensor som er en del av Seapath 330 systemet. Data fra MRU5 blir brukt i ekkoloddsystemet i sanntid for å korrigere for båtens bevegelser.

Presis posisjonering

Målebåten er utstyrt med ett Kongsberg Seapath 330 RTK GNSS system som nytter GPS og GLONASS satellitter. Systemet mottar korreksjonsdata fra Kartverkets CPOS tjeneste som gir cm nøyaktighet.

Rå GNSS observasjoner blir logget og muliggjør etterprosessering ved bruk av «Precise Point Positioning» metoden ved behov pga. dårlig kommunikasjonsforhold for mottak av CPOS korreksjoner eller annet. Typisk nøyaktighet for RTK eller PPP posisjonering er 2-5 cm horisontalt og 5-10 cm vertikalt.


Lydhastighet og vannstand

Før dybdemålingene starter blir lydhastigheten i vannkolonnen målt med en SAIV SD204 CTD sensor. Lydprofilen blir lastet inn i ekkoloddet og brukt til å korrigere dybdemålingene for avstand og stråleavbøyning. Lokale lydhastighetsvariasjoner ved transduser måles kontinuerlig med en Valeport miniSVP sensor.

Dybdemålingene må korrigeres for vannstandsvariasjoner i måleperioden. Lokale vannstandsvariasjoner skyldes tidevann, værpåvirkning og båtens dypgående.

Lagrede GNSS høyder korrigert med en geoidemodell blir sammenliknet med vannstandsobservasjoner fra Kartverkets permanente nettverk av tidevannsstasjoner. I fjerne områder kan en lokal vannstandsmåler settes ut for å samle data som kan brukes for dybdekorreksjoner.

Ut i fra dette lages vannstandsfiler korrigert til ønsket vertikalt datum for bruk i etterprosesseringen. Aktuelle datum i Norge er f.eks. sjøkartdatum (CD) og NN2000.


Rask mobilisering

Båtens base er i Stavanger, og kan mobiliseres på kort varsel etter at sjømålingstillatelse fra Forsvaret er gitt. (Alle detaljerte sjøbunnsdata med tettere oppløsning enn 50 meter mellom punktene innenfor 12-milsgrensen er gradert KONFIDENSIELT eller høyere etter sikkerhetsloven).

Bintang kan enkelt transporteres med vanlig semi-trailer eller skip til andre områder. Alle sensorer og systemer for sjøbunnskartlegging er permanent installert og jevnlig kalibrert. Båten er klar for arbeid ved ankomst til oppdragsområdet.